Oled oodatud, kui

  • tunned, et ärritud liiga tihti ja liialt kergelt
  • arusaamatused ja konfliktid nii lähedastega kui ka kolleegidega on kiirelt tekkima
  • oled saanud teistelt tagasisidet, et su käitumine on agressiivne , sh  muutunud vaimselt vägivaldseks
    …. ja see kõik on muutunud sinu jaoks häirivaks probleemiks,  mõjutanud  negatiivselt sinu  igapäevast toimetulekut.

Treening sisaldab endast sotsiaalsete -, emotsionaalse regulatsiooni oskuste treeningut  ja viha ohjamise treeningut. Lisaks eelpoolnimetatule, treenitakse ka probleemsituatioonides toimetuleku oskuseid. Treeningu alguses ja lõpus viiakse läbi vastavad hindamised, et saada tagasisidet oskuste arengust ja tulemustest.

Sotsiaalsete oskuste treening tegeleb kaheteistkümne oskusega, millele lisanduvad ka suhtlemis- ja läbirääkimisoskuste sessioonid. Põhioskused on enese tutvustamine, kuulamine ja kaebuse esitamine (sellepärast, et need on baasoskused ja neid on kerge muuga seostada), läbirääkimine, empaatia ja toimetulek kellegi teise vihaga (need on keerulisemad ja paljuski seotud tunnetega).

Emotsionaalse regulatsiooni oskus on võime tajuda, tuvastada ja reguleerida intensiivseid emotsioone. Läbi seitsme põhioskuse omandamise, enesetõhususe tõstmise ja  meeleolu toetavate komponentide arendamise (kaastunne, eneseregulatsioon ja- juhendamine, teadlikkus), astutakse olulisi samme oma vaimse heaolu ja toimetuleku parendamise suunas.

Viha ohjamise treeningu sessioonid järgivad samm-sammult viha ohjamise astmeid seostades neid sotisaalsete oskustega.

Kestvus: 14x60min